Q.1
Како станал човек или како се воплотил Исус Христос?